ÁSZF

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: a „Szerződési  Feltételek”) határozzák meg a Visual Design Bt. (1087 Budapest, Százados út 3-13. VIII/13.) kizárólagos tulajdonában álló www.kissborbala.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: a ”Szolgáltató”) felhasználására vonatkozó feltételeket.

Felhasználónak (a továbbiakban: a „Felhasználó”) minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalt felkeresi, szolgáltatásait használja. Kiskorú személyek nem minősülnek felhasználónak. Kiskorú természetes személyek a Weboldalt felkereshetik, a weboldal tartalmával megismerkedhetnek, amennyiben bármilyen szolgáltatást igénybe vesznek a Weboldalon, abban az esetben a kiskorú szülője/gondviselője minősül Felhasználónak.

A Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Szerződési Feltételeket. A Szerződési Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy ennek változásait nyomon követi és tudomásul veszi. Amennyiben a Felhasználó a jelen Szerződési Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált bármely szolgáltatás igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Szerződési Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosítás hatályba lépésének napja az a nap, amikor a módosítás publikálásra került a Weboldalon.
A www.kissborbala.hu weboldal minden tartalomra vonatkozó változtatás jogát fenntartja.

Kapcsolatfelvétel esetén a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Amennyiben a weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni. A nem valós adatok megadásából fakadó vagyoni és személyi károkért a www.kissborbala.hu felelősséget nem vállal.

A weboldal működése

A www.kissborbala.hu egy bemutatkozó/ galéria jellegű művészeti oldal. A Weboldalon különböző művészeti tevékenységi körök tartalmával lehet megismerkedni. A Felhasználónak lehetősége van a Weboldalon bemutatott bármely művészeti szolgáltatást igénybe venni az aktuális elérhetőségeken keresztül.

Bármely művészeti szolgáltatás/vásárlás nem a jelen weboldalon történik. A Felhasználó a kapcsolatfelvétel által maga tesz ajánlatot/felkérést, melyre a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben reagál.

A Weboldalon nincs szükség regisztrációra.

Kapcsolatfelvétel esetén a Felhasználó a következő adatokat adja meg:

Az adásvételi szerződés létrejötte

A szerződés akkor jön létre a felek között, amikor a Szolgáltató visszaigazolja a megrendelést E-mail üzenetben. A megrendelés visszaigazolásával a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:81. §-a szerinti „elektronikus úton kötött szerződés”, valamint a 45/2014.(II. 26.) Korm. rendelet szerinti „távollévők közötti szerződés” jön létre a szolgáltató és a Felhasználó között. A Szolgáltató abban az esetben teljesíti a műtárgy átadását, leszállítását, ha a Felhasználó a műtárgy teljes vételárát kiegyenlítette.

A felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató és a Felhasználó közötti e-mailes kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül. A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének.

Hibás adatok megadása a vásárlás során:

Amennyiben a Felhasználó a vásárlás során hibás adatokat ad meg, és ebből kifolyólag a műtárgy/termék kézbesítése meghiúsul, a Szolgáltató a pénz visszafizetésére nem kötelezhető.

Megrendelés menete, lemondása

Megrendelt festmény esetén:
1. A Felhasználó Elektronikus levélben (e-mail) egyedi igények alapján megbízza a Szolgáltatót a kép elkészítésével.
2. A Felhasználó megkapja az elkészült kép digitális, kicsinyített változatát e-mail-en keresztül, észrevételeket tehet, melyek alapján a Szolgáltató egyszeri alkalommal az igényeknek megfelelően változtat. Az egyszeri változtatáson felül minden további korrekció a vételár összegének 10%-os emelkedésével jár. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa igényelt korrekciók, változtatások módosíthatják a kézbesítés időpontját.
A www.kissborbala.hu a digitális kép bemutatása során e-mailben tájékoztatást nyújt a Felhasználónak az általa rendelt festmény állapotáról, minőségéről, ezáltal a Felhasználónak lehetősége van elállni a megrendeléstől, amit írásban jelez.
3. Amennyiben az elkészült kép a Felhasználó által elfogadásra kerül, ezt minden esetben írásban jelzi (e-mail),  a Felhasználó a vételárat banki átutalással rendezi.
4. A Szolgáltató a műtárgy kézbesítését az összeg bankszámlán történő megjelenését követően a Felhasználó által megadott adatok alapján kézbesíti. Mivel a megrendelt festmény egyedi igények szerint készül, a Felhasználó a digitális változatát írásban jóváhagyta, ezért a kiszállítás után visszamondani nem lehet, a Szolgáltató nem kötelezhető utólagos pénzvisszafizetésre.

Amennyiben a műtárgy a szállítás közben megsérülne, akkor ezt haladéktalanul, de legkésőbb a műalkotás átvételétől számított 3 napon belül köteles a Felhasználó írásban jelezni a Szolgáltatónak (E-mailben az info@kissborbala.hu címre) A Szolgáltató csak abban az esetben kézbesíti újra a műtárgyat, ha a Felhasználó visszaszállítja vagy visszaszállíttatja a sérült képet legkésőbb 1 hónapon belül. Amennyiben bármilyen okból a Szolgáltató nem tudja helyrehozatni, illetve újra kézbesíteni a műtárgyat, akkor a visszaszállítást követően, a Szolgáltató a visszaszállítási költséggel együtt a teljes vételárat visszafizeti. A csomagolási költség minden esetben a Vásárlót terheli, és a visszafuvarozóval való egyeztetés is a Vásárló feladata. Amennyiben a Vásárló nem szállítja vissza a műtárgyat 1 hónapon belül, úgy az akként tekintendő, hogy a Vásárló a minőségi kifogását nem kívánta érvényesíteni és a teljesítést szerződésszerűként elfogadta.

Elállás joga

Abban az esetben, ha nem személyes igényekkel készült művészeti terméket vásárol, a Felhasználó/Vásárló és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (mely elérhető itt: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR) szerint a Vásárlót megilleti a feltétlen, indoklási kötelezettség nélküli elállás joga.
A Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy elállási jogát a Szolgáltatóval szemben kell gyakorolnia.
A termék kézhezvételét követő 14 naptári napon belül a Vásárló jogosult a vásárlástól elállni. Természetesen a Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Az elállási nyilatkozatot a Vásárló e- mailen, postai úton küldheti el a Szolgáltatónak. A Szolgáltató e- mailen haladéktalanul visszaigazolja a vásárlói nyilatkozat megérkezését.

Ha a Vásárló jogszerűen eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A Szolgáltató a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket.
A Vásárló köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül, eredeti állapotban visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli, éppen ezért utánvéttel nem lehet a terméket visszaküldeni a Szolgáltató részére. A Vásárlót a visszaküldés díján felül egyéb költség nem terheli.

Szerzői jogok, védjegy

A www.kissborbala.hu oldalon található minden tartalom (festmények, tervek, művek, képek, fotók, zenék, hangok, videók, dokumentumok, rajzok, ábrák, logók, menük, weblapok, grafikák, színek, sémák, betűtipusok, formatervek, diagrammok, elrendezések, szövegek, módszerek, eljárások, funkciók és szoftver -együttesen a “Tartalom” az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi és nemzeti és nemzetközi szerzői jogi és egyéb szellemi tulajdonra vonatkozó törvények védik. Előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem lehet egészében vagy részben másolni, közzétenni, terjeszteni, megjeleníteni, módosítani, abból származékos művet létrehozni, vagy azt bármilyen módon hasznosítani.
Az üzemeltető nem vállal felelősséget a honlapon/e-mailen megjelenő színek és a valós színek különbsége miatt, ha ez az eltérés nem jelentős. A tartalom kizárólag saját felhasználás céljából a Felhasználó merevlemezére menthetőek vagy kinyomtathatóak, azonban sokszorosításuk, másolásuk, adatbázisokban való szerepeltetésük, kereskedelmi forgalomba történő hozataluk és a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.
törvény (Szjt.) szerinti egyéb felhasználásuk az Üzemeltető írásbeli jóváhagyása nélkül tilos. Az Üzemeltetőt megillető szerzői jogok megsértése esetén az Üzemeltető az Szjt. szerinti jogkövetkezményeket alkalmazhatja a jogsértővel szemben, így a jogsértéssel való felhagyást és kárának megtérítését is követelheti.
A Tartalomnak a www.kissborbala.hu által kifejezetten írásban engedélyezett bármilyen másolását, közzétételét, terjesztését, megjelenítését, módosítását, abból származékos mű létrehozását, vagy annak hasznosítását Ön kizárólag törvényes célokra és az összes vonatkozó törvénynek megfelelően végezheti.

 Felelősség kizárás

A Felhasználó a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
Az Üzemeltető nem felelős semmiféle vírusért vagy a weboldal elérését és használatát befolyásoló egyéb korlátozó funkciókért, a weboldalnak egyéb webhelyekkel, szolgáltatásokkal, szoftverekkel és hardverekkel való inkompatibilitásáért, semmiféle késleltetésért vagy hibáért.
Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen ÁSZF szerinti feladatot vis major – különösen természeti katasztrófák, politikai
események, az Üzemeltető hatáskörén kívülálló engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy megtagadása, sztrájk, közüzemi, távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása, szünetelése stb. – okozataként mulaszt el, továbbá amennyiben a teljesítés vis major következtében lehetetlenül. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, amennyiben a vis major eseményei az Üzemeltető, valamint annak alvállalkozói, közreműködői, teljesítési segédei teljesítéséhez kötődnek.
Továbbá Az www.kissborbala.hu nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget az alábbiakra:
-Hibák vagy hiányosságok a Weboldalon.
-A Weboldalon bármely meghibásodás vagy a használat megszakítása.

Árak

Az www.kissborbala.hu-nak joga van megrendelésenként egyedi árakat megadni a személyes igényekkel készülő műtárgyakra, illetve az egyéb művészeti termékek eredeti árára kedvezményeket adni. Ezen kedvezmények feltételeit ajánlatokként változtathatja.

Az www.kissborbala.hu-val leszerződött Harmadik fél is nyújthat kedvezményeket megállapodás alapján (kuponakciók stb.), ez esetben a www.kissborbala.hu nem vállal felelősséget az adott partner ÁSzF-je és Adatkezelése iránt.

Közösségi oldalak, marketing

A Felhasználó által rendelt műtárgyról kép- és hangfelvétel készülhet, melyet az www.kissborbala.hu marketing célokra használhat. A Felhasználó hozzájárul, hogy az általa rendelt műtárgyról készült kép- és hangfelvételeket a Szolgáltató pr- és marketingtevékenységében térítésmentesen felhasználja.
Amennyiben a Felhasználó máshogy nem rendelkezik, úgy automatikusan elfogadja, hogy az adott külső oldalra (Facebook, Pinterest, Youtube, Instagram) felkerülhetnek a megrendelt műtárgy dokumentált/digitális anyagai (pl.az elkészült festmény, fényképek, videó stb.) a közösségi oldalakra is, ahol Felhasználó beazonosítható, “tag”-elhető lesz:  Ismerősei, barátai látni fogják, hogy Pl. az elkészült festményen szerepel. Amennyiben a Felhasználó ebben nem kíván részt venni az Adatvédelmi nyilatkozatra hivatkozva ezt írásban jeleznie kell az üzemeltető felé (info@kissborbala.hu) legkésőbb a műtárgy kézbesítését követő 14 napon belül.

Irányadó jog, felügyeleti szervek

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a Magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

Bármilyen kérdés vagy panasz esetén: info@kissborbala.hu

Weboldal: www.kissborbala.hu